Uprzejmie informujemy, że możliwość dodawania ogłoszeń została wyłączona.

A A A

Regulamin zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie Ogłoszenia

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 1 września 2014 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Wirtualnej Polski S.A. z siedzibą w Gdańsku zostają formalnie przejęte przez jej akcjonariusza – Grupę Wirtualna Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym, od dnia 1 września 2014 r. administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Wirtualna Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nie ulegają zmianom dotychczasowe zasady korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszego serwisu ani zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zmienia się także cel i zakres pozyskiwania danych. Przypominamy także, że podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możesz także żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.
Regulamin zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie Ogłoszenia

I. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usługi świadczonej w Serwisie Ogłoszenia.wp.pl.
 2. Serwis Ogłoszenia.wp.pl i Usługa jest udostępniana Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień punktu I.5 Regulaminu.
 5. Świadczenie Usługi w zakresie Pakietu Podstawowego i Pakietu Podstawowego z Wyróżnieniem odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz we właściwym regulaminie Polskapresse Spółka z o.o. (w odniesieniu do Ogłoszeń, które zamieszczone będą w serwisie internetowym prowadzonych przez ten podmiot).
 6. Poprzez fakt korzystania z Usługi świadczonej w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi lub/i akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
  2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od GWP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi), oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

 1. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 2. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dział lub Dział Serwisu - oznacza część Serwisu wyodrębnioną ze względu na tematykę Ogłoszeń.
 4. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zawarcie z GWP umowy o świadczenie Usługi oraz korzystanie z Usługi, a także strony internetowe w Portalu Wirtualna Polska, które umożliwiają udostępnienie GWP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika, dokonanie zapłaty za Usługę, założenie Konta Portalu Wirtualna Polska, założenie Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP i zalogowanie się do Portalu Wirtualna Polska.
 5. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej lub danego miejsca w ramach jednej strony internetowej.
 6. Notatnik/Notes - oznacza udostępnioną Użytkownikowi, w ramach Usługi, powierzchnię Serwisu (strona internetowa oraz zasoby pamięci serwera GWP) oraz udostępnione w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) zapisywania i przechowywania Linków prowadzących do wybranych przez Użytkownika Ogłoszeń w ilości nie większej niż wskazana w Serwisie oraz z użyciem plików tekstowych zwanych „cookies”, które serwer GWP zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika.
 7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie i/lub Portalu Wirtualna Polska w celu korzystania z Usługi, a także Linki otrzymane przez Użytkownika od GWP w korespondencji elektronicznej skierowanej na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu korzystania z Usługi. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
 8. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy dotyczące zakupu, najmu lub sprzedaży towarów lub usług Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy wraz z dołączonym do niego Plikiem lub bez Pliku (jeżeli Użytkownik lub Ogłoszeniodawca nie dołączył Pliku) oraz powierzchnię Serwisu udostępnioną przez GWP Użytkownikowi lub Partnerowi GWP w celu jego zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę.
 9. Pakiety Usługi - oznaczają pakiety Usługi określonej w punkcie II.14.a) Regulaminu, świadczonej przez GWP dla Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie i/lub grafikę i/lub obraz i/lub dźwięk, dołączony do Ogłoszenia Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy i związany z treścią Ogłoszenia.
 11. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
 12. Przedłużenie publikacji Ogłoszenia – oznacza udostępnioną w ramach Usługi możliwość przedłużenia czasu zamieszczenia i rozpowszechniania przez Użytkownika Ogłoszenia o tym samym numerze poprzez ponowne opłacenie Usługi dotyczącej tego Ogłoszenia, przy czym opłacenie Usługi może być dokonane najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia publikacji Ogłoszenia w Serwisie.
 13. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usługi świadczonej w Serwisie Ogłoszenia.wp.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GWP oraz zasady i warunki korzystania z Usługi świadczonej w Serwisie Ogłoszenia.wp.pl.
 14. Serwis lub Serwis Ogłoszenia.wp.pl - oznacza serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://ogloszenia.wp.pl.
 15. Usługa – oznacza usługę określoną w Regulaminie, świadczoną przez GWP dla Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie, polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi:
  1. możliwości zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Ogłoszeń w Serwisie i w Serwisie Alegratka.pl, w ramach zamówionego przez Użytkownika Pakietu Usługi;
  2. możliwości wyszukiwania Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców, kontaktowania się z innymi osobami za pomocą stron internetowych Serwisu, otrzymywania Powiadomień o interesujących Użytkownika Ogłoszeniach oraz korzystanie z Notatnika i Zakładki Moje ogłoszenia.
 16. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  2. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi.

  W przypadku osób prawnych czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel.
 17. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
 18. Wyróżnienie - oznacza zamieszczenie Ogłoszenia w sekcji "Ogłoszenia Wyróżnione" przed wynikami wyszukiwania w sekcji "Ogłoszenia Standard". Wyróżnienie zamieszczane jest wyłącznie w Serwisie Ogłoszenia, a nie w Serwisie Alegratka.pl.
 19. Zakładka Moje ogłoszenia - oznacza udostępnioną Użytkownikowi, w ramach Usługi, powierzchnię Serwisu (strona internetowa oraz zasoby pamięci serwera GWP) oraz udostępnione w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) przechowywania listy i treści Ogłoszeń Użytkownika (w tym Ogłoszeń jeszcze przez niego nie opłaconych i tych których publikacja wygasła) oraz zmianę treści i/lub usunięcie Ogłoszenia z Serwisu, a także Przedłużenie publikacji Ogłoszenia.
 20. Serwis Alegratka.pl - oznacza Serwis internetowy prowadzony przez Polskapresse Spółka z o.o. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41 (zwaną dalej Polskapresse), dostępny pod adresem internetowym http://alegratka.pl.
 21. Partner GWP - oznacza podmiot prowadzący Serwis Alegratka.pl, wskazany w punkcie II.19 Regulaminu.
 22. Ogłoszeniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą użytkownikiem Serwisu Alegratka.pl, której Ogłoszenie zostało zamieszczone w Serwisie przez Partnera GWP.
 23. Konto Portalu Wirtualna Polska – oznacza konto w rozumieniu Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://profil.wp.pl.
 24. Konto poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP - oznacza konto bezpłatnej lub komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, udostępniane zgodnie z postanowieniami – w zależności od rodzaju poczty, z której korzysta Użytkownik - Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, zamieszczonych na stronach internetowych dostępnych pod adresem internetowym https://poczta.wp.pl.
 25. Powiadomienie - oznacza powiadomienie o interesujących Użytkownika Ogłoszeniach, przesyłane na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, z częstotliwością określoną w Serwisie.

III. Zasady korzystania z Usługi.

 1. Usługa świadczona w Serwisie umożliwia Użytkownikom zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników Ogłoszeń w Serwisie i w Serwisie Alegratka.pl, w ramach zamówionego przez Użytkownika Pakietu Usługi, a także wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców, kontaktowanie się z innymi osobami za pomocą stron internetowych Serwisu, otrzymywanie Powiadomień o interesujących Użytkownika Ogłoszeniach oraz korzystanie z Notatnika i Zakładki Moje ogłoszenia.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
 3. Korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.14.a) Regulaminu jest płatne, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w postanowieniach Regulaminu.
 4. Korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.14.b) Regulaminu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi.
 5. W Dziale Ogłoszenia Drobne, Użytkownik może korzystać z następujących Pakietów Usługi:
  1. Pakiet Podstawowy,
  2. Pakiet Podstawowy z Wyróżnieniem.
  3. Pakiet podstawowy umożliwia zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkownika Ogłoszenia w Dziale Ogłoszenia Drobne oraz jednoczesne zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Alegratka.pl.
 6. W ramach każdego z Pakietów Usługi, Użytkownik poza możliwością zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Ogłoszenia w Serwisie i w Serwisie Alegratka.pl (w zależności od Pakietu Usługi), może korzystać również z możliwości zmiany treści lub usunięcia Ogłoszenia, czasowego uniewidocznienia Ogłoszenia w Serwisie (nie pojawi się ono wówczas w wynikach wyszukiwania w Serwisie) oraz Przedłużenia publikacji Ogłoszenia, dostępnych za pomocą Zakładki Moje ogłoszenia lub/i Linków otrzymanych przez Użytkownika od GWP w korespondencji elektronicznej skierowanej na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, które aktywne są od pierwszego dnia rozpowszechnienia Ogłoszenia w Serwisie do dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia publikacji Ogłoszenia w Serwisie.
 7. Czas rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie jednego Ogłoszenia w każdym Pakiecie Usługi wynosi 30 (trzydzieści) dni.
 8. Ogłoszenie Użytkownika w ramach Pakietu Podstawowego z Wyróżnieniem zostanie zamieszczone w Serwisie w ciągu jednej godziny od dokonania zapłaty za Pakiet Usługi i aktywowania przez Użytkownika kodu otrzymanego w wiadomości SMS przesłanej Użytkownikowi w odpowiedzi na wiadomość SMS Użytkownika, określoną w punkcie V Regulaminu, a w przypadku Ogłoszeń zamieszczanych w ramach Pakietu Podstawowego w ciągu jednej godziny od dodania Ogłoszenia do Serwisu. Zmiany Ogłoszenia zamieszczane będą w Serwisie w ciągu jednej godziny od dokonania zmiany Ogłoszenia przez Użytkownika.
 9. Ogłoszenie Użytkownika zostanie zamieszczone w Serwisie Alegratka.pl w ciągu jednej godziny od dodania Ogłoszenia do Serwisu. Zmiana Ogłoszenia dokonana w Serwisie zostanie również zamieszczona w Serwisie Alegratka.pl w terminie określonym w punkcie poprzednim Regulaminu.
 10. Ogłoszenia Użytkownika przechowywane będą przez następujące okresy (za wyjątkiem Ogłoszeń usuniętych z Serwisu przez Użytkownika lub przez GWP z przyczyn określonych w Regulaminie, które nie są przechowywane w Serwisie oraz Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie bez uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Portalu Wirtualna Polska):
  1. w przypadku Ogłoszenia zamieszczonego w Zakładce Moje ogłoszenia, a nie rozpowszechnionego w Serwisie z powodu jego nieopłacenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu - przez okres trzech miesięcy od dnia zamieszczenia Ogłoszenia w Zakładce Moje ogłoszenia;
  2. w przypadku Ogłoszenia rozpowszechnianego w Serwisie - od pierwszego dnia rozpowszechnienia Ogłoszenia w Serwisie do trzech miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia publikacji Ogłoszenia w Serwisie.
 11. Przedłużenie publikacji Ogłoszenia jest możliwe tylko w ramach Pakietu Podstawowego z Wyróżnieniem.
 12. Przedłużenie publikacji Ogłoszenia nie jest możliwe w przypadku Ogłoszeń usuniętych z Serwisu przez Użytkownika lub przez GWP z przyczyn określonych w Regulaminie.
 13. Ogłoszenia Użytkownika powinny być sporządzane wyłącznie w języku polskim. Treść Ogłoszeń Użytkownika powinna być związana z tematyką kategorii Ogłoszeń, w której Ogłoszenia zostały zamieszczone. Ogłoszenia Użytkowników powinny być zgodne z przeznaczeniem Usługi, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie.
 14. Pliki dołączane do Ogłoszenia powinny dotyczyć i być związane z treścią Ogłoszenia.
 15. Dane (w tym dane osobowe) Użytkownika powinny prezentować wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieścił, być zgodne z prawdą i nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.
 16. Ogłoszenie Użytkownika i Ogłoszeniodawcy rozpowszechniane będzie w Serwisie wraz z podanym przez niego numerem telefonu, oznaczeniem miejscowości, województwa i kraju oraz może być rozpowszechnianie wraz z jego imieniem, nazwą, nazwiskiem, adresem lub/i innymi danymi (o ile Użytkownik lub Ogłoszeniodawca udostępni w Ogłoszeniu takie dane).
 17. Rozpowszechniane przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców Ogłoszenia w Serwisie będą nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane, oglądane lub/i odtwarzane przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 18. Ogłoszenie Użytkownika może zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
 19. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika w postaci plików o innym formacie.
 20. Powiadomienie przesyłane jest przez GWP do Użytkownika po uprzednim wyrażeniu przez niego woli otrzymywania Powiadomień poprzez wypełnienie i przesłanie do GWP odpowiedniego Formularza przeznaczonego do zamówienia Powiadomień.
 21. Zapisanie w Notatniku Linków prowadzących do wybranych przez Użytkownika Ogłoszeń następuje z użyciem plików tekstowych zwanych „cookies”, które serwer GWP zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. GWP informuje, że wyłączenie mechanizmu „cookies” lub usunięcie „cookies” w przeglądarce internetowej Użytkownika spowoduje utratę zapisanych Linków.
 22. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Ogłoszenia zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców. Użytkownik i Ogłoszeniodawca zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Ogłoszenia w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usługi, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Ogłoszeń w Serwisie przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 23. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Ogłoszenia zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie będą wyszukiwane, czytane, oglądane, lub/i odtwarzane przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne wyszukiwanie, czytanie, oglądanie, lub/i odtwarzanie Ogłoszeń Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na rozpowszechnianie Ogłoszeń Użytkownika wraz z danymi określonymi w punkcie III.17 Regulaminu oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  4. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczanie i rozpowszechnianie Ogłoszeń Użytkownika na wszelkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez Użytkowników;
  5. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczanie i rozpowszechnianie Ogłoszeń Użytkownika na wszelkich powierzchniach i stronach internetowych Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania lub prezentowania Ogłoszeń Użytkowników.

IV. Warunki korzystania z Usługi.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.2 Regulaminu, korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.14.a) Regulaminu wymaga udostępnienia GWP adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 2. Korzystanie z Zakładki Moje ogłoszenia oraz dokonywanie zapłaty za Usługę (za wyjątkiem dokonywania zapłaty za pomocą wiadomości SMS) wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności:
  1. założenia i posiadania aktywnego (niezablokowanego) Konta Portalu Wirtualna Polska w rozumieniu Regulaminu określonego w punkcie IV.7 Regulaminu;
  2. udostępnienia GWP swojego adresu poczty elektronicznej Użytkownika w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska lub założenia i posiadania aktywnego (niezablokowanego) Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP w rozumieniu Regulaminów określonych w punkcie IV.7 Regulaminu;
  3. zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska;
  4. zaakceptowania postanowień Regulaminu poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu przeznaczonym do akceptacji Regulaminu;
  5. przesłania Formularza określonego w podpunkcie poprzednim drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
  6. aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysyłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o ile jest to wymagane dla skorzystania z Usługi.
 3. Korzystanie z Usługi w zakresie Notatnika wymaga korzystania przez Użytkownika z mechanizmu „cookies”.
 4. Korzystanie z Usługi w zakresie Powiadomień wymaga wypełnienia i przesłania do GWP Formularza przeznaczonego do zamówienia Powiadomień, a także aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 do IV.4 Regulaminu, korzystanie z Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z Usługi.
 6. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1 do IV.4 Regulaminu odbywa się za pomocą Formularzy dostępnych w Serwisie i w Portalu Wirtualna Polska.
 7. Do czynności związanych z założeniem i posiadaniem przez Użytkownika Konta Portalu Wirtualna Polska zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://profil.wp.pl. Do czynności związanych z założeniem i posiadaniem przez Użytkownika Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP zastosowanie mają – w zależności od rodzaju poczty, z której korzysta Użytkownik – postanowienia Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, zamieszczonych pod adresem internetowym https://poczta.wp.pl.
 8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP w celach związanych z korzystaniem z Usługi. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie zakładania Konta Portalu Wirtualna Polska, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta Portalu Wirtualna Polska.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
 10. GWP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi przez Użytkownika oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika oraz być zgodne z prawdą;
  2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
 13. Podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
 14. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika, że dane osobowe udostępnione w Formularzach są zgodne z prawdą;
  2. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi;
  3. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 15. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Pakietu Usługi umożliwiającego jednoczesne zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Alegratka.pl, GWP przekazywać będzie Partnerowi GWP, jednocześnie z treścią Ogłoszenia, adres poczty elektronicznej Użytkownika, wyłącznie w celach związanych z zamieszczeniem i rozpowszechnianiem przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie Alegratka.pl. Korzystanie z Usługi, a w szczególności dokonanie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, jest równoznaczne z upoważnieniem GWP przez Użytkownika do przekazania przez GWP do Partnera GWP adresu poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie w celu związanym z zamieszczeniem i rozpowszechnianiem przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie Alegratka.pl.
 16. W przypadku korzystania przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Alegratka.pl z możliwości jednoczesnego zamieszczenia i rozpowszechniania Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w Serwisie Alegratka.pl i Serwisie, Partner GWP przekazywać będzie GWP, jednocześnie z treścią Ogłoszenia, adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, wyłącznie w celach związanych z zamieszczeniem i rozpowszechnianiem przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszenia.

V. Cennik Pakietów Usługi.

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w ramach Pakietu Podstawowego jest bezpłatne.
 2. Zamieszczanie Ogłoszeń w ramach Pakietu Podstawowego z Wyróżnieniem jest odpłatne.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Pakietu Usługi w sposób i w wysokości, które obowiązują w Regulaminie i Cenniku Pakietów Usługi w chwili wniesienia opłaty.
 4. Zapłata za Pakiet Usługi może nastąpić w następujących formach zapłaty:
  1. za pomocą wiadomości SMS wysyłanej z telefonu komórkowego Użytkownika na numer 7413, zawierającej treść ADV;
  2. za pomocą metod płatności dostępnych w serwisie internetowym GWP udostępnionym pod adresem internetowym http://platnosci.wp.pl, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w „Regulaminie dokonywania zapłaty za Płatne Usługi świadczone w Portalu Wirtualna Polska”.
 5. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą wiadomości SMS, Ogłoszenie Użytkownika zamieszczone zostanie w Serwisie po wysłaniu przez Użytkownika, na prawidłowy numer wskazany w punkcie poprzednim Regulaminu, wiadomości SMS zawierającej prawidłową treść wskazaną w Regulaminie. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub osób trzecich powstałe na skutek wysłania wiadomości SMS o niewłaściwej lub błędnej treści oraz na niewłaściwy numer.
 6. Za zamieszczenie jednego Ogłoszenia w ramach Pakietu Podstawowego z Wyróżnieniem Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty GWP wynagrodzenia w wysokości 3,- (trzy złote) netto plus podatek od towarów i usług w wysokości 23%, czyli 3,69 (trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto.
 7. Na żądanie Użytkownika, GWP wystawi Użytkownikowi fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika, chyba że Użytkownik dokonał zapłaty za pomocą wiadomości SMS.
 8. Za Przedłużenie publikacji Ogłoszenia pobierane będzie od Użytkownika wynagrodzenie określone w punkcie V.6. Regulaminu.
 9. Zapłata w wysokości niższej niż to wynika z Cennika Pakietów Usługi nie pociąga za sobą zobowiązania GWP do świadczenia Pakietu Usługi, którego dotyczy zapłata.
 10. GWP może w każdym czasie dokonać zmian w Cenniku Pakietów Usługi. Zmiany te nie są wiążące w odniesieniu do Pakietów Usługi, które zostały zamówione i opłacone przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany. Zmiany cennika Usługi wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników na zasadach określonych w punkcie X.4 Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 11. Do czynności związanych z dokonaniem zapłaty za Usługę zastosowanie mają również odrębne regulaminy dokonywania płatności za usługi świadczone przez GWP (w szczególności „Regulamin dokonywania zapłaty za Płatne Usługi świadczone w Portalu Wirtualna Polska”) w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pod warunkiem, że ich treść została udostępniona Użytkownikowi w Formularzu umożliwiającym dokonanie zapłaty za Usługę.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usługi. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych oraz posiadanie dostępu do Internetu.
 2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za to, że Pliki dołączane do Ogłoszeń będą niemożliwe do odtwarzania ze stron internetowych Serwisu i Serwisu Alegratka.pl.
 3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez GWP do sytemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska oraz głównej strony internetowej Serwisu.
 4. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Ogłoszeń zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu przechowywania przez GWP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Ogłoszeń nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie Ogłoszeń w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do tych Ogłoszeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Ogłoszeń oraz prawo do zezwalania na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Ogłoszeń, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 7. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i przechowywania Ogłoszeń w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania, oglądania i odtwarzania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Ogłoszenia Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Ogłoszeń zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Serwisie.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach Użytkownika zamieszczonych i przechowywanych w Serwisie oraz rozpowszechnianych na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Plik Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie dla Ogłoszeń Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).
 9. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Ogłoszeń zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Ogłoszenia lub jest współtwórcą Ogłoszenia winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Ogłoszenia lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie oraz jego rozpowszechniania i zezwalania innym osobom na jego czytanie, oglądanie i odtwarzanie, na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem Ogłoszenia w Serwisie, którego nie jest twórcą lub którego jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Ogłoszenia w Serwisie oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych Ogłoszeń, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Ogłoszeń w Serwisie, w tym opłat za ich rozpowszechnianie, które winien uiścić tym osobom lub/i organizacjom z tego tytułu.
 11. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Ogłoszenia w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie i świadczenie Usługi przez GWP ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że GWP nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Ogłoszeń Użytkowników i Ogłoszeniodawców w Serwisie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
 12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
  1. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
  2. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
  3. nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
  4. nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
  5. nie mogą zawierać treści, które mógłby sugerować, że Użytkownik jest pracownikiem lub współpracownikiem GWP;
  6. nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  7. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
  8. nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów;
  9. nie mogą zawierać treści pozornie naśladujących Ogłoszenie (będących spamem);
  10. nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie VIII i IX Regulaminu;
  11. nie mogą zawierać wirusów komputerowych.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
 14. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usługi, do korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Usługi.
 16. Ogłoszenia Użytkowników mogą być zamieszczane i rozpowszechniane na wszelkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez Użytkowników, a także na wszelkich powierzchniach i stronach internetowych Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania lub prezentowania Ogłoszeń Użytkowników. GWP jest uprawniona do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Ogłoszeń Użytkowników według określonych kryteriów, kategorii i grup.
 17. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie określonym w punkcie II.14.a) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim oraz na czas oznaczony ustalany zgodnie z postanowieniami punktu III.8, III.11 i III.12 Regulaminu.
 18. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie Zakładki Moje ogłoszenia zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim oraz na czas nieoznaczony.
 19. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie możliwości wyszukiwania Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz kontaktowania się z innymi osobami za pomocą stron internetowych Serwisu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim oraz na czas oznaczony równy czasowi bieżącej sesji Użytkownika w Serwisie (bieżącego połączenia Użytkownika z Serwisem).
 20. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie korzystania z Notatnika oraz Powiadomień zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim oraz na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.22 Regulaminu.
 21. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie skrócić czas przechowywania i rozpowszechniania danego Ogłoszenia w Serwisie, w szczególności poprzez usunięcie tego Ogłoszenia z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu, przy czym w takim wypadku przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi następuje w części dotyczącej wyłącznie Ogłoszenia, które zostało usunięte. Usunięcie Ogłoszenia nastąpi w ciągu 1 (jednej) godziny od chwili skorzystania przez Użytkownika z Narzędzia internetowego umożliwiającego usunięcie Ogłoszenia. Usunięcie przez Użytkownika Ogłoszenia z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia dostępu do) Ogłoszenia Użytkownika z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 22. W związku z tym, że wysokość wynagrodzenia za Pakiet Usługi nie jest uzależniona od czasu trwania publikacji Ogłoszenia (Użytkownik dokonuje zapłaty stałego wynagrodzenia za Pakiet Usługi bez względu na długość czasu jego publikacji w Serwisie), w przypadku wskazanym w punkcie VI.18 Regulaminu, GWP nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi wynagrodzenia ani w całości ani w części za Pakiet Usługi, z którego zrezygnował.

VII. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

 1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usługi, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
  2. przyczynami niezależnymi od GWP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła do Konta Portalu Wirtualna Polska. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła do Konta Portalu Wirtualna Polska nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Ogłoszenia Użytkowników i Ogłoszeniodawców, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych treści, Ogłoszeń, danych i informacji przez inne osoby.
 6. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. GWP może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 12. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez GWP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez GWP. GWP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Ogłoszenia Użytkownika. Korzystanie z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 13. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.
 14. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi w każdym czasie, w całości lub w części, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
 15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
 16. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. GWP nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych obsługujących połączenia telefoniczne i numery telefonów komórkowych Użytkowników, w szczególności za niedoręczenie przez nich wiadomości SMS wysłanych przez Użytkowników na numery wskazane w Regulaminie na skutek działań i zaniechań operatorów telekomunikacyjnych.
 18. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi określonej w punkcie VI.17 i VI.19 Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.
 19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VII.20 i VII.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do: zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Ogłoszenia Użytkownika; usunięcia Ogłoszenia Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) i zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi w odniesieniu do tego Ogłoszenia ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tego Ogłoszenia); zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części).
 20. GWP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Ogłoszenia Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Ogłoszenia Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. GWP może ponadto zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.
 21. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi;
  2. udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
  3. niespełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.15 Regulaminu;
  4. niespełniania przez Użytkownika postanowień punktu IV.2.a) i IV.2.b) Regulaminu.
 22. GWP jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do danego Ogłoszenia Użytkownika (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tego Ogłoszenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanego i rozpowszechnianego przez Użytkownika Ogłoszenia.
 23. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Usługi (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (z chwilą wypowiedzenia). GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi w części, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w odniesieniu do Ogłoszenia Użytkownika, z przechowywania którego w Serwisie Użytkownik zrezygnował (z chwilą rezygnacji).
 24. W przypadku upływu czasu trwania Usługi lub zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, GWP usunie Ogłoszenia Użytkownika z zasobów pamięci serwera GWP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Ogłoszeń zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Ogłoszenia Użytkownika.
 25. We wszystkich przypadkach, o których mowa w punkcie VII.19 i VII.20 Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje, ani w całości ani w części, zwrot wynagrodzenia za korzystanie z Pakietu Usługi.
 26. W przypadku, gdy Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy naruszać będzie postanowienia Regulaminu (w szczególności postanowienia punktu III.14 do III.16, VI.5 do VI.7 oraz VI.9 Regulaminu), przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zostanie utrwalone z błędami, GWP (uniemożliwi) dostęp do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w Serwisie oraz usunie Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy z serwera GWP.

VIII. Korespondencja.

 1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika, a w przypadku posiadania przez Użytkownika Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP – na adres poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IX Regulaminu, Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nieudostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez GWP do Użytkownika.

IX. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
 2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w punkcie VIII.1 Regulaminu.

X. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu oraz zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. GWP może także dodatkowo informować o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu VI Regulaminu.
 6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.